ആസിഫയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് പൂജിക്കാൻ തയാർ; ഹിന്ദു ഏകതാമഞ്ചിനെ വലിച്ചു കീറി BJP നേതാവ്

टिप्पणियाँ